Sindikat SPESS ima z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. sklenjeno pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju vseh svojih članov.
Kaj krije zavarovanje?
-trajna invalidnost zaradi nezgode
-smrt zaradi nezgode

Zavarovalno kritje velja za vse nezgode, ki se pripetijo članom sindikata kjerkoli in kadarkoli, tako v službi kot tudi doma (24-urno kritje).
V primeru škodnega dogodka mora član sindikata (v primeru smrti svojci) izpolniti obrazec Prijava nezgode in priložiti naslednjo dokumentacijo:
v primeru smrti zaradi nezgode: izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško dokumentacijo iz katere je razviden vzrok smrti, sklep o dedovanju, kjer je zapisano kdo so dediči umrlega (zavarovalnino dobijo vsi dediči v sorazmernem deležu), EMŠO in TRR vseh upravičencev do zavarovalnine,
v primeru invalidnosti zaradi nezgode: celotno zdravstveno dokumentacijo, iz katere sta razvidna diagnoza in potek zdravljenja.
Če je vzrok smrti ali trajne invalidnosti prometna nesreča, je poleg zgoraj navedene dokumentacije, potrebno predložiti tudi kopijo vozniškega dovoljenja oz. navesti, katera policijska postaja je sestavila zapisnik o prometni nesreči.
V primeru trajne invalidnosti se le-ta v večini primerov ugotavlja šest mesecev po zaključenem zdravljenju, pri nekaterih poškodbah pa eno do dve leti po zaključenem zdravljenju oz. po mnenju zdravnika cenzorja.

       Zavarovalna vsota za zavarovanca;

       smrt zaradi nezgode - 4000€

       trajna invalidnost - 8000€