Izvršilni odbor SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje je na podlagi predhodne obravnave po podružnicah na svoji seji 25. 8. 2016 sprejel dopolnjeni
 
 
 
PRAVILNIK
O NUDENJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI ČLANOM
SPESS-SINDIKATA PREMOGOVNIKA VELENJE
 
 
 
                                                                        I.        SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Zaradi vse večjih zahtev po hitrejšem reševanju naraščajočih gmotnih težav, s katerimi se srečujejo delavci – člani sindikata podjetja (v nadaljnjem besedilu člani SPESS PV), na ravni SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje ustanovimo Sklad za nudenje rednih in izrednih solidarnostnih pomoči članom SPESS PV.
 
2. člen
 
Sredstva za solidarnostne pomoči so namenjena predvsem za reševanje enkratnih in individualnih socialnih težav članov sindikata in njihovih družinskih članov. Osnovno merilo za dodeljevanje teh pomoči je gmotni položaj posameznika in njegove družine. Član sindikat ima pravico do materialne solidarnostne pomoči po šestih mesecih članstva, če je redno plačeval predpisano članarino.
 
 
 
                                                   II.        SREDSTVA SOLIDARNOSTNE POMOČI
 
 
3. člen
 
Izvršilni odbor SPESS PV v svojem letnem finančnem načrtu predvidi potrebna sredstva za izvajanje tega pravilnika. Viri sredstev solidarnostnega sklada so:
 
·       del članarine (do 5 % letne članarine),
·       sredstva podjetja v skladu s KP PV in KP PS,
·       drugi viri.
 
 
                                                  III.        VLOGA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
 
 
4. člen
 
Vloga za solidarnostno pomoč po tem pravilniku je določena in je sestavni del tega pravilnika. Vlogo za solidarnostno pomoč član naslovi na vodjo sindikalne podružnice. Le-ta poskrbi, da je vloga popolna in k njej poda svoje mnenje, potem jo posreduje v tajništvo sindikata.
 
5. člen
 
Izvršilni odbor SPESS PV obravnava vse prošnje oziroma predloge za dodelitev izrednih solidarnostnih pomoči in za vsak primer posebej ugotovi upravičenost dodelitve ter določi vrednost oziroma višino pomoči. Višina solidarnostne pomoči je odvisna od prosilčevega članstva v SPESS PV, njegovih socialnih razmer in števila ožjih družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
 
6. člen
 
Izvršilni odbor SPESS PV lahko pri dodeljevanju izrednih solidarnostnih pomoči upošteva mnenje socialnega področja Premogovnika Velenje in lahko skupaj z njim izdela tudi merila za določitev upravičencev do posameznih vrst pomoči.
 
7. člen
 
 Solidarnostne pomoči so nepovratna sredstva.
 
 
 
                                                      IV.        REDNA SOLIDARNOSTNA POMOČ
 
 
8. člen
 
Do redne solidarnostne pomoči so upravičeni:
 
·       člani sindikata, ki so v bolniškem staležu nepretrgoma 90 koledarskih dni, in sicer v časovnih intervalih: po 3, 6, 12 mesecih, potem vsakih 6 mesecev (kot darilo sindikata ob obisku bolnika);
·       člani sindikata ob smrti zakonca, otrok in staršev v obliki venca oziroma v izjemnih primerih (oddaljenost umrlega sorodnika, smrt v času praznikov) do denarnega nadomestila v višini cene venca; predvidoma v obliki naročilnice za vrednost 60 evrov;
·       otroci delavcev, ki so se smrtno ponesrečili pri delu – v skladu s KP PV in KP PS.
 
9. člen
 
Redne pomoči praviloma dodeljujemo v denarju ali vrednostnih bonih, lahko pa tudi v obliki naročilnic ali materiala.
 
10. člen
 
O višini rednih solidarnostnih pomoči odloča Izvršilni odbor SPESS PV.
 
 
 
                                                     V.        IZREDNA SOLIDARNOSTNA POMOČ
 
 
11. člen
 
 
Izredno solidarnostno pomoč lahko dodelimo članu oz. njegovi družini:
 
  • ob smrti člana SPESS PV v višini 1.000 evrov in znesek iz zavarovalne police nezgodnega zavarovanja;
  • ob elementarnih nesrečah v stanovanju, kjer ima član sindikata stalno bivališče, in škodi na svoji stanovanjski opremi, ki je ni povzročil sam ali njegov ožji družinski član naklepoma – v višini kot je določeno v tabeli 1;
  • ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot trajno presežni delavec iz poslovnih razlogov (o posameznem primeru odloči IO SPESS PV, glede na dobo članstva) – do višine 500 evrov.
  • v zapletenih gmotnih težavah iz takšnih ali drugačnih vzrokov – do 200 evrov.
 
 
12. člen
 
Izredno solidarnostno pomoč lahko nudimo posameznemu upravičencu praviloma samo enkrat v koledarskem letu.
 
 
 
                                                           VI.        PROŠNJE ZA DONATORSTVO
 
 
 
 
13. člen
Iz solidarnostnih sredstev ne izplačujemo donatorskih sredstev za klube ali društva.
 
                                                    VII.        PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
14.člen
 
Če je ugotovljeno, da so bili posredovani napačni podatki za prejem solidarnostne pomoči, prosilca pozovemo k takojšnji povrnitvi sredstev SPESS-u PV. Če prosilec sredstev ne vrne prostovoljno, bo zoper njega vložena tožba na pristojnem sodišču.
 
Izvršilni odbor SPESS PV izdela vsako leto poročilo o poslovanju Sklada in je to poročilo sestavni del letnega poročila o finančno-materialnem poslovanju SPESS PV. Tajništvo SPESS PV vodi ažurne evidence o prejemnikih solidarnostne pomoči.
 
15. člen
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejmemo na enak način in po postopku kot pravilnik.
 
16. člen
 
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme IO SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje.
 
 
 
Pravilnik je bil sprejet na 4. redni seji IO SPESS-PV 25. 08. 2016.
 
 
 
predsednik SPESS-PV
Simon Lamot, l. r.
 
 
 
 
 
Priloga:
 
Tabela 1
višina ocenjene škode                        višina solidarnostne pomoči
 
800–2000 evrov                                             200 evrov
2001–6000 evrov                                           400 evrov
6001–12.000 evrov                                         600 evrov
nad 12.001 evrov                                           800 evrov